+370 460 48105 +370 460 49008 Savitarna

Tarptautinis konsorciumas yra pasirengęs kurti pakrantės zonos maistinių medžiagų cirkuliacijos modelį

Aplinka

Klimato kaitos, eutrofikacijos ir dirvožemio degradacijos sąlygomis Baltijos jūros regionas susiduria su maistinių medžiagų atkūrimo ir atgavimo iššūkiu. Baltijos jūros pakrantės zonoje gausu biomasės išteklių (dumblių, makrofitų, midijų kriauklių, paplūdimio šiukšlių), kurie gali būti naudojami žemės ūkyje tvariai maisto gamybai. Viena iš žiedinę ekonomiką atitinkančių galimybių yra jūros biomasės išteklių valorizacija. Toks sprendimas neleis maistinėms medžiagoms pasklisti į aplinką ir tapti teršalais. Maistinių medžiagų turtinga pakrančių biomasė gali būti naudojama kopų šlaitams stabilizuoti ir jų biologinei įvairovei didinti.

Klaipėdos universitetas, projekto lyderis, kartu su partneriais iš Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir Danijos (kartu su Suomijos asocijuotų partnerių parama) laimėjo ES finansavimą pagal 2021- 2027 m. Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą projektui Ekologinis projektavimas pakrantės zonos maistinių medžiagų cirkuliacijai (angl., Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity – ECONUT) įgyvendinti.

Mūsų projekto tikslas – suprojektuoti ir sukurti žiedinės ekonomikos, tvaraus dirvožemio ir vandens valdymo principus atitinkančią maistinių medžiagų srauto ciklo technologiją, skirtą regioninei bioekonomikai. Projekte planuojame sukurti dvi maistinių medžiagų srauto ir tvaraus dirvožemio bei vandens ekosistemų naudojimo technologijas, atlikti tris pilotinius bandymus, kuriant pridėtinės vertės produktus žemės ūkiui ir kopų apsaugai dėl  vėjo erozijos ir audrų sukeltų potvynių. Pašalinus paplūdimio šiukšles nuo pakrantės ir po apdorojimo jas pritaikius dirvožemio derlingumo didinimui, šlaitų stabilumui, biologinės įvairovės didinimui, įvertinsime klimato kaitos švelninimo poveikį. Projekto pabaigoje daugiausia dėmesio skirsime bandomųjų technologijų rinkos analizei ir sukurtų technologijų bei pridėtinės vertės produktų verslo modelių kūrimui.

Projekte dalyvauja šeši partneriai: Klaipėdos universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gdansko technologijos universitetas (Lenkija), Skanės tvari plėtra  (Švedija), Rostoko universitetas (Vokietija) ir Pietų Danijos universitetas. Partnerius remia šeši asocijuoti partneriai: Šilalės rajono savivaldybės administracija, UAB „Palangos komunalinis ūkis“, John Nurminen fondas (Suomija), Suomijos aplinkosaugos institutas, Gdansko regioninė aplinkos apsaugos inspekcija (Lenkija) ir En God Granne (Švedija). Projektui vadovauja Klaipėdos universitetas.

Tikimasi į projektą įtraukti Pietų Baltijos regiono ūkininkus, žemės ūkio specialistus, vietos ir regionų valdžios institucijas (savivaldybes), aplinkos apsaugos agentūras, visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto rizikos vertinimo institucijas, verslininkus, mokslininkus, nevyriausybines organizacijas ir visuomenę.

Projekto trukmė: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vertė: 1 473 550,00 EUR (ERPF skirtos lėšos 1 178 840,00 EUR).

Projekto Nr. STHB.02.03-IP.01-0004/23.

Projektas finansuojamas ES Regioninės Plėtros fondo lėšomis pagal 2021-2027 m. Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą. Daugiau informacijos apie programą: www.southbaltic.eu

International consortium is ready to design the coastal zone nutrient’s circularity model

Under climate change, eutrophication and soil degradation conditions, the Baltic Sea region is facing the challenge of recovering and obtaining nutrients. The Baltic Sea coastal area is rich in biomass resources (algae, macrophytes, mussel shells, beach wrack), which can be used in agriculture for sustainable food production. One of the possibilities consistent with the circular economy is the use of marine biomass resources as both a fertilizer and a source of nutrient for further recovery. These solutions will prevent nutrients from dispersing into the environment and becoming pollutants. Nutrient-rich coastal biomass can be used to stabilize dune slopes as well as enhance their biodiversity.

Klaipeda University as a leading partner together with partners from Poland, Sweden, Germany and Denmark (with the support of associated partners from Finland), has prepared an application and won EU financing under the 2021-2027 Interreg VI-A South Baltic cross-border cooperation programme for the implementation of the “Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity” project. The acronym of the project is ECONUT.

The overall project objective is to design and develop the technology of the nutrients’ flow cycle following the circular economy and sustainable soil and water management principles for a regional bioeconomy. We will work on development of technologies of the nutrients’ flow’s circularity and sustainable usage of soil and water ecosystems as well as on creation of added-value products for agriculture and dune protection from wind erosions and storm floods. As a result, we will have two developed technologies and three pilot cases. An evaluation of the impact of beach wrack removal from the coast and its application for soil fertility, slope stability and biodiversity to climate change will be done. At the project end, we will focus on market analysis for pilot technologies and creation of business models of developed technologies and added-value products.

The project involves six partners: Klaipeda University, Lithuania; Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuania; Gdansk University of Technology, Poland; Sustainable Development Skåne, Sweden; University of Rostock, Germany and University of Southern Denmark, Denmark. The partners are supported by six associated partners from Administration of Silale’s District Municipality (Lithuania), JSC Palanga communal utility (Lithuania), John Nurminen Foundation (Finland), Finnish Environment Institute (Finland), Regional Inspectorate for Environmental Protection in Gdansk (Poland) and En God Granne (Sweden). Klaipeda University leads the project.

As stakeholders, we expecting to involve into the project South Baltic region farmers, agricultural specialists, local and regional authorities (municipalities), environmental protection agencies, public health care and food risk assessment institutions, entrepreneurs, scientists, NGO and public.

Project duration: 1st September, 2023 – 31st August, 2026.

Total project budget is 1 473 550,00 EUR (ERDF co-financing 1 178 840,00 EUR).

Project No. STHB.02.03-IP.01-0004/23.

The project is co-financed by the EU European Regional Development Fund (ERDF) under the 2021-2027 Interreg VI-A South Baltic cross-border cooperation programme. More information about the programme: www.southbaltic.eu

Savitarna

Paslaugų valdymas bei sąskaitų apmokėjimas

Atliekos

Atliekų tvarkymo taisyklės, išvežimas

Daugiabučiai

Daugiaubučių administravimas, renovacija

Autobusų stotis

Vietinės bei tarpmiestinės kelionės, bilietai, siuntos

Laidojimo namai

Ritualinės paslaugos

Bangų fonas